Regulamin Konkursu Facebook Kupszklo

Konkurs „Dzień Dziadka” 11.01.2021 – 14.01.2021

I Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook, na profilu
https://www.facebook.com/kupszklo/ jest Glasmark sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, ul. Pużaka 63C , 38-400 Krosno, REGON: 371154052 , NIP: 684-23-30-209 (dalej „Organizator”). Organizator jest jednocześnie Fundatorem nagród w Konkursie.

  1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com dla użytkowników, którzy są fanami profilu https://www.facebook.com/kupszklo/
  2. Konkurs trwa od 11.01.2021 r. – 14.01.2021 r. do godziny 08:00. Ogłoszenie wyników nastąpi do 3 dni roboczych po zakończeniu konkursu na profilu https://www.facebook.com/kupszklo/
  3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia tj. umieszczenia komentarza z odpowiedzią pod postem konkursowym.
  4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, zatwierdzony, administrowany czy powiązany z www.facebook.com. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu akceptuje fakt, że udostępnia informacje podmiotowi innemu niż www.facebook.com. Dane użytkownika będą wykorzystywane tylko do realizowania założeń Konkursu.
  5. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w dniach 11.01.2021 r. – 14.01.2021 r. do godziny 8:00 wykonają zadanie konkursowe.
  6. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny.

 

II Nagrody dla Uczestników


1. Nagrodami (dalej: „Nagrody”) w konkursie są dwa kubki ceramiczne z dekoracją "Kochanemu Dziadkowi"

2. W konkursie nagrodzone zostaną 3 osoby, które otrzymają po 2 w/w kubki.

 

III Miejsce, czas Konkursu
1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu https://www.facebook.com/kupszklo/

  1. Termin obowiązywania Konkursu został określony w treści postu konkursowego na portalu Facebook na profilu https://www.facebook.com/kupszklo/

 

IV Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Zadaniem Uczestnika jest wykonanie zadania konkursowego,
2. Gotowy tekst należy umieścić jako komentarz pod postem konkursowym na https://www.facebook.com/kupszklo/3. Każdy uczestnik może umieścić tylko jedną propozycję.
4. Uczestnik powinien udostępnić post z konkursem na swojej tablicy.
5. Organizator dokona oceny odpowiedzi i ogłosi zwycięzcę na fanpage’u https://www.facebook.com/kupszklo/.
6. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wybranemu Uczestnikowi nagrody określonej w pkt. II.

 

V Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
2. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 2 dni kalendarzowych na fanpage’u https://www.facebook.com/kupszklo/ wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
a) imię i nazwisko
b) adres korespondencyjny
3. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 2, przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
4. Przyznane w konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikowi do 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia przez Organizatora zwycięzcy.
5. Nagrody zostaną wysłane pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.
6. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
7. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.

 

VI Zakres odpowiedzialności Organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia
weryfikacji wieku;
a) nie ukończyli 18 lat.

 

VII Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
2. Dane osobowe zbierane są bezpośrednio przez Organizatora, a następnie przetwarzane:
a. na podstawie zgody Uczestnika, którego dotyczą,
b. jako niezbędne dla udziału Uczestnika w Konkursie i wykonania umowy regulującej udział Uczestnika w Konkursie,
c. jako niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora oraz obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze.
3. Podanie danych za każdym razem jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w Konkursie (a ich usunięcie uniemożliwia kontynuowanie udziału w Konkursie i/lub odebranie nagrody w przypadku wygranej). Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
4. Dane osobowe przechowywane są przez okres trwania Konkursu oraz następnie w okresie niezbędnym dla wydania nagród oraz rozstrzygnięcia ewentualnych reklamacji lub zastrzeżeń.
5. Organizator przetwarza następujące dane osobowe Uczestników:
a. imię i nazwisko,
b. wiek,
c. adres e-mail,
d. adres korespondencyjny,
e. zdjęcie,
f. dane konta społecznościowego.
6. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a. realizacja i zarządzenie Konkursem, w tym realizacja umów z Uczestnikami (w szczególności przyjmowanie zgłoszeń, prowadzenie ewidencji Uczestników, ustalanie zwycięzcy, ogłaszanie zwycięzcy, przesyłanie nagrody),
b. zgodnie z wymogami nakładanymi przepisami powszechnie obowiązującymi, w związku z toczącym się postępowaniem lub w związku z żądaniem organu władzy publicznej do udostępnienia informacji będących w posiadaniu Organizatora
7. Organizator nie sprzedaje, nie udostępnia ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce Prywatności lub za uprzednią zgodą Uczestnika.
8. Dane osobowe mogą być powierzane (w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych) podmiotom, przy udziale których Organizator realizuje Konkurs, w szczególności podmiotom odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury, podmiotom świadczącym usługi marketingowe, kurierom. Organizator w żadnym przypadku nie upoważnia tych podmiotów do wykorzystywania ani ujawniania informacji z wyjątkiem sytuacji wymagających przeprowadzenia określonych czynności na rzecz Organizatora lub zgodności z przepisami powszechnie obowiązującymi. Zgodnie z wymogami umownymi dostawcy ci zobowiązani są do odpowiedniej ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych z powierzenia Organizatora. Organizator zobowiązuje podmioty, który powierzył przetwarzanie danych, do zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie chroniło prawa osób, których dane dotyczą i spełniało wymogi prawa ochrony danych osobowych, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Po zakończeniu współpracy podmioty, którym Organizator powierzył przetwarzanie danych, zobowiązane są do usunięcia danych osobowych oraz wszelkich istniejących kopii danych osobowych, chyba że podmioty te będą zobowiązane do ich dalszego przetwarzania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
9. Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo:
a. dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane oraz do uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem tych danych,
b. uzyskania kopii dotyczących ich danych osobowych i żądania ich przekazania innemu wskazanemu podmiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie; dotyczy to jedynie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy regulującej udział w Konkursie,
c. sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe,
d. usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli odpadła podstawa prawna przetwarzania tych danych (np. wobec cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu) albo jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
e. ograniczenia przetwarzania danych osobowych na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych lub na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Organizatora,
g. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystania na podstawie innych podstaw prawnych,
h. zgłoszenia skargi na przetwarzanie danych przez Organizatora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Żądanie realizacji powyższych uprawnień, jak wszelka inna komunikacja z Organizatorem wymaga przesłania wiadomości pocztą e-mail pod adres sklep@kupszklo.pl lub pocztą tradycyjną na adres Glasmark sp. z o.o. ul. Pużaka 63C, 38-400 Krosno .
11. Aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w ramach przedsiębiorstwa Organizatora wdrożone zostały rozwiązania techniczne oraz inne niezbędne dla zapewnienia najwyższego poziomu ochrony danych osobowych.
12. Na środki bezpieczeństwa składają się m.in.: szyfrowanie informacji elektronicznych, ochrona baz danych przed nieuprawnionym dostępem, autoryzacja dostępu do baz danych. Wszelkie dane, które nie są wymagane niezbędne, aby uczestniczyć w Konkursie, zostają trwale usunięte (zgodnie z postanowieniami ust. 4).
13. Wszystkie serwery wykorzystywane przez Organizatora umieszczone są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a dostęp do nich posiadają wyłącznie upoważnione osoby mają dostęp do danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

 

VIII Prawa autorskie
1. Wysłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe przez Uczestnika jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych wyłącznej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) jak również zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie odpowiedzi na pytanie konkursowe w tym ewentualnie mogące powstać hasła reklamowe na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie:
2. a) utrwalania i zwielokrotniania odpowiedzi na pytanie w tym ewentualnych haseł reklamowych;
3. b) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy odpowiedzi na pytanie w tym haseł reklamowych w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
4. c) obrotu oryginałem albo egzemplarzami odpowiedzi na pytanie w tym ewentualnych haseł w tym haseł reklamowych
5. d) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem odpowiedzi na pytanie lub ewentualnych haseł reklamowych lub ich egzemplarzy;
6. e) rozpowszechniania odpowiedzi na pytanie konkursowe w tym powstałe ewentualnie hasła reklamowe w sposób inny niż określony w niniejszym punkcie w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie odpowiedzi na pytanie lub ewentualnie hasła reklamowe w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie miejscach.

IX Zobowiązania podatkowe
Zwycięzcy konkursu są zobowiązani do odprowadzenia podatku od wygranych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

X Reklamacje i zgłoszenia naruszeń
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@kupszklo.pl i/lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/kupszklo/
2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.
3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku.

XI Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.01.2021 r. do odwołania.
2. Z chwilą wydania Nagrody, Organizator nabywa licencję niewyłączną upoważniającą Fundatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do nagrodzonych haseł konkursowych na wszelkich polach eksploatacji istniejących w dniu zakończenia konkursu jak i mogących powstać w przyszłości.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej:

https://www.kupszklo.pl/webpage/regulamin-konkursu-facebook-kupszklo.html